Dr. Kamala Shankar plays shankar-guitar in Varanasi on October 2, 2010

Dr. Kamala Shanakar plays shankar-guitar in Varanasi on October 2, 2010.