Sarod concert at Jnana Pravaha Nov 8, 2013

Sarod concert at Jnana Pravaha Nov 8, 2013