Sri Ravi Shankar Mishra performs kathak with in Varanasi on September 5, 2010

Sri Ravi Shankar Mishra performs kathak with Gaurav Mishra and Abhijit Mishra in Varanasi on September 5, 2010.