Dr. Kamala Shankar plays the shankar guitar in Varanasi on February 7, 2011

Dr. Kamala Shankar plays the shankar guitar in Varanasi on February 7, 2011.