Kishan Ram Dohkar

Kishan Ram Dohkar plays tabla in Varanasi.